oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Inne grupy etniczne: Żydzi > Dokumenty rodziny Mario Hubner'a - Żyda urodzonego w Niżankowicach
"Małe Ojczyzny" Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Niżankowice
ziemia przemyska, staropolskie województwo ruskie
Przemyśl District, "old-Polish" Ruthenian (Lwów) Province

Inne grupy etniczne z Niżankowic: Żydzi
Another ethnic groups from Niżankowice: Jews

Poniżej przedstawiono wybrane dokumenty związane z żydowską rodziną Mario Hubner'a (1925-2008) urodzonego w Niżankowicach. Historia jego życia, Żyda, który w 1950 roku przeszedł na katolicyzm opisana jest na innej podstronie. Dokumenty związane są z Neftali Hubner'em (ojcem Mario), z matką Mario (Chaja Hinda Hubner) oraz z samym Mario Hubner'em. Rodzina Hubner'ów wyjechała z Niżankowic do Urugwaju w 1930 roku. Skany dokumentów dostarczył Pablo Hubner z Montewideo w Urugwaju.
Some documents connected with Jewish Family of Mario Hubner (1925-2008) born in Niżankowice are shown below. History of his life, Jew converted into Catholicism, is described on my another page. Presented documents are connected with Neftali Hubner (the father of Mario), with Chaja Hinda Hubner (the mother of Mario) and with Mario Hubner. The Family of Hubner leaved Niżankowice in 1930 and reached Uruguay the same year. Scans of all documents were sent by Pablo Hubner from Montevideo in Uruguay.
Dowód tożsamości w formie zdjęcia wydany 8.07.1920 przez "Magistrat Królewskiego Miasta w Dobromilu" (miasto powiatowe na południe od Niżankowic) dla ojca Mario - Neftali Hubner'a. Tekst na drugiej stronie zdjęcia brzmi jak następuje: "Identyczność osoby Józefa Hubnera recte Buttermana (urodzonego w roku 1903) z Dobromila potwierdza się. Magistrat Królewskiego Miasta. Dobromil 8 lipca 1920." Według relacji Pablo Hubner'a, jego dziadek Neftali Hubner, zmyślił prawdopodobnie zarówno imię Józef jak i nazwisko Butterman występujące na powyższym dokumencie jak również jego prawdziwą datą urodzenia był nie 1903, a 1899 rok.
Identity of Neftali Hubner in the form of picture was issued on the 8th July 1920 by Municipality of Royal Town Dobromil (district town located south of Nizankowice). Text on the other side of photo is as below: "Identity of the person Jozef Hubner called also Butterman (born in 1903) from Dobromil is confirmed. Municipality of Royal Town. Dobromil 8th July 1920." The name "Joseph" and surname "Butterman" were invented by himself (according to relation of his grandson Pablo Hubner) and the real year of birth was 1899, not 1903.
Świadectwo urodzin Mario Hubner'a wystawione przez izraelicki urząd metrykalny w Niżankowicach dnia 24.08.1930. Rzeczywista data urodzin Mario to 22.10.1925. Osoba wypisującą powyższy akt była spokrewniona z matką Mario i "odmłodzenie" Mario o 2 miesiące miało na celu zapłacenie niższej ceny za bilet dla Mario na statek do Urugwaju gdyż według tego świadectwa Mario w chwili podróży nie miałby skończonych 5 lat. Wyjaśnienia te przekazał Pablo Hubner, syn Mario. W górnej części powyższego świadectwa urodzin znajduje się również odręczny dopisek następującej treści: "Wydano bez stempla(?) na podstawie świadectwa ubóstwa z dnia 22.08.1930 nr 1157 Urzędu Gminy Niżankowice". Według wyjaśnień Pabla Hubnera z Montewideo rodzice jego ojca w rzeczywistości nie byli ludźmi biednymi i wpis ten po znajomości załatwił kuzyn matki Mario w celu uniknięcia opłat podatkowych.
Birth certificate of Mario Hubner was issued by Israeli Public Register Office in Niżankowice on the 24 August 1930. The real date of Mario's birth was 22 October 1925. The persons filling in this certificate was the cousin of Mario's mother. The aim of making Mario younger by 2 months was discount od price for his ship ticket to Uruguay. Mario according to this certificate would not be 5 years old during his ship journey. Explanation about it was sent to me by Mario's son - Pablo Hubner from Montevideo in Uruguay. There is also hadmade writings in the top part of birth certificate: "Issued without stamp(?) on the base of poverty certificate number 1157 from Community Office of Niżankowice on the 22nd August 1930". Accorting to relation of Mario Hubner the parents of his father Mario were not poor people in a fact, but the cousin of Mario's mother helped them to obtain such poverty certificate to avoid paying a taxes.

Dowód osobisty wydany 10.09.1930 przez "Urząd Miejski w Niżankowicach" dla Mario Hubner'a (na zdjęciu jako 5 letni chłopiec) i jego matki (Chaja Hinda Hubner) przed ich wyjazdem do Urugwaju.
Polish identity card issued on the 10th September 1930 by City Council in Niżankowice for Chaja Hinda Hubner and her 5 years old son - Mario/Majer Hubner before their departure to Uruguay.
Paszport wydany w 1930 roku dla Mario Hubner'a (na zdjęciu jako 5 letni chłopiec) i jego matki (Chaja Hinda Hubner) w celu wyjazdu do Urugwaju.
Polish passport issued in 1930 for Chaja Hinda Hubner and her 5 years old son - Mario/Majer Hubner for their departure to Uruguay.
Dokument wydany 16.08.1955 w Urugwaju dla Mario Hubner Lehrer'a potwierdzający jego prawa wyborcze. Jako miejsce urodzenia podany jest Lwów, a nie Niżankowice (rzeczywiste miejsce urodzenia), ale według relacji Pablo Hubner'a władze wpisywały w tego typu dokumentach tylko nazwę prowincji i państwo, a nie dokładną nazwę miejscowości urodzenia.
Document issued on the 16th August 1955 in Uruguay for Majer/Mario Hubner Lehrer. It was confirmation of voting rights in Uruguay. The place of birth in this document was Lwów/Lemberg/Lviv, not real place of birth, i.e. Niżankowice near Przemyśl, but according to relation of Pablo Hubner, it was standard procedure in such papers, where only Province and Country of origin was indicated, not detailed name of town nor village where person was really born.
_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Inne grupy etniczne: Żydzi > Dokumenty rodziny Mario Hubner'a - Żyda urodzonego w Niżankowicach
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2011 - Maciej Oziembłowski (c)